Asmens duomenų tvarkymo nuostatos

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO NUOSTATOS

 

Sveiki atvykę į skolų išieškojimu ir prevencija užsiimančios įmonės UAB “GELVORASERGEL” internetinę svetainę www.gelvorasergel.lt. Perskaitę šias nuostatas, Jūs sužinosite, kaip UAB “ GELVORASERGEL” tvarko, saugo ir kam naudoja asmens duomenis. Jeigu naudojatės www.gelvora.lt internetine svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir susipažinote su šiomis asmens duomenų tvarkymo nuostatomis. Jeigu kils papildomų klausimų asmens duomenų tvarkymo tema, galite susisiekti su mumis el. paštu dap@gelvorasergel.lt.

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į UAB „GELVORASERGEL“ su paklausimais, prašymais atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, taip pat, pateikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir/ar skundus dėl asmens duomenų tvarkymo.

Visi kontaktiniai UAB „GELVORASERGEL“ duomenys skelbiami internetinėje svetainėje www.gelvora.lt. Paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: Tel. Nr. 8 (5) 273 87 80, el. pašto adresas: dap@gelvorasergel.lt. Taip pat galima raštiškai kreiptis adresu Švitrigailos g. 11H, Vilnius arba atvykti į šiuo adresu esančią UAB „GELVORASERGEL ” buveinę.

UAB „GELVORASERGEL“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias asmens duomenų tvarkymo nuostatas, informuodama duomenų subjektą apie pakeitimus paskelbiant interneto svetainėje www.gelvora.lt ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

 

1. Sąvokos

 

1.1 Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „GELVORASERGEL“.

1.2 Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių (vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis ir/ar interneto identifikatorių) arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

1.3 Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

 

2. Bendra informacija

 

2.1 Internetinės svetainės www.gelvorasergel.lt, www.sergelfinance.lt ir www.infodebt.lt priklauso UAB „GELVORASERGEL“, juridinio asmens kodas 125164834, adresas korespondencijai – Švitrigailos g. 11H, Vilnius.

2.2 Nuostatose pateikiami pagrindiniai principai kaip UAB „GELVORASERGEL“ tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą nurodyta su UAB „GELVORASERGEL“ sudaromose sutartyse, taip pat UAB „GELVORASERGEL“ lokaliniuose teisės aktuose.

2.3 UAB „GELVORASERGEL“ įsipareigoja nepažeisti Asmens duomenų tvarkymo principų, nustatytų pagal galiojančius teisės aktus (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679, viešai skelbiamą adresu: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN, toliau – Reglamentas; LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (naujausią redakciją) ir kt.) ir pritaikyti tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

2.4 Asmens duomenų tvarkymui UAB „GELVORASERGEL“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kuriuos UAB „GELVORASERGEL“ įpareigoja laikytis teisėtų nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones.

2.5 Esant teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui ir pagrindui, asmens duomenis UAB „GELVORASERGEL“ gali rinkti iš LR viešųjų valstybinių registrų bei teisėtai veiklą vykdančių privačių asmenų valdomų registrų.

2.6 www.gelvorasergel.lt ir www.infodebt.lt internetinės svetainės nenaudoja slapukų.

 

3. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

 

Asmens tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data;

Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, soc. tinklų paskyros;

Duomenų subjekto teikiami duomenys – duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas;

Profesiniai duomenys – duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą bei užimamas pareigas;

Finansiniai duomenys – duomenys apie turimą turtą, pajamas, įsipareigojimus;

Įsiskolinimo duomenys – esamų skolų duomenys ir skolų detalizacijos, gauti mokėjimai;

Viešųjų registrų duomenys – duomenys iš VĮ „Regitra“, VĮ „Registrų centras“, Gyventojų registro tarnybos, Hipotekos, Sutarčių, Turto arešto aktų, Testamentų registro ir kitų teisėtą veiklą vykdančių viešų valstybinių ir privačių duomenų registrų (duomenų bazių kaupiančių jungtines asmens duomenų rinkmenas), Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo (Epp) bei LITEKO elektroninės teismų sistemos, Lietuvos Respublikos antstolių duomenų bazės.

 

4. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

 4.1 Sutarčių vykdymas;

4.2 UAB „GELVORASERGEL“ teisėtas interesas;

4.3 UAB „GELVORASERGEL“ teisinės prievolės vykdymas;

4.4 Duomenų subjekto sutikimas.

 

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 5.1 Ikiteisminis skolų išieškojimas (įsiskolinimų valdymas) pagal pavedimo sutartis.

 5.2 Įsiskolinimų prevencija ir mokumo vertinimas.

 5.3 Reikalavimo teisių įsigijimas ir įgyvendinimas.

 5.4 Teisinių paslaugų teikimas.

 5.5 Duomenų subjekto ir/ar UAB „GELVORASERGEL“ interesų apsauga.

 5.6 Teisinių reikalavimų vykdymo bei užklausų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, administravimas.

 5.7 Įmonės veiklos organizavimas ir vykdymas.

 5.8 Įmonės darbo vietos elektroninė stebėsena.

 5.9 Dokumentų saugojimas

 5.10 Apskaitos ir mokestinių prievolių vykdymas

 5.11 Tiesioginė rinkodara

 5.12 Faktoringas

 5.13 Duomenų teikimas UAB „Creditinfo Lietuva“

 5.14 Telefoninių pokalbių įrašymas

 5.15 Mobiliosios aplikacijos administravimas.

 

6. Duomenų subjekto teisės

 

Kiekvieną iš žemiau išvardintų teisių duomenų subjektas gali įgyvendinti tik tinkamai save identifikavęs, t.y. pateikęs įmonei UAB „GELVORASERGEL“ atitinkamos formos raštišką (popierinį arba elektroninėmis priemonėmis pateikiamą) prašymą arba užpildęs atitinkamą užklausą www.gelvorasergel.lt arba atvykęs į UAB „GELVORASERGEL“ buveinę bei pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius įrodymus:

6.1 Sužinoti ar yra tvarkomi asmens duomenys ir jei taip – susipažinti su jais bei kita informacija: duomenų kilmės šaltiniais, duomenų tvarkymo pagrindais, tikslais ir gavėjais (per paskutinį vienerių metų laikotarpį), duomenų saugojimo tvarką ir kt.;

6.2 Reikalauti ištaisyti savo neteisingus, neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

6.3 Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra UAB „GELVORASERGEL“ teisėti interesai ir yra tinkamas teisinis pagrindas tokiam prašymui;

6.4 Reikalauti ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi neteisėtai ar nesąžiningai arba jei jie gauti pagal duomenų subjekto sutikimą ir jei duomenų subjektas atšaukia tokį sutikimą;

6.5 Apriboti asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius teisės aktus;

6.6 Gauti visų UAB „GELVORASERGEL“ elektroninėse duomenų bazėse tvarkomų jo asmens duomenų rinkinį (tvarkomą sutikimo arba sutarties vykdymo pagrindu), susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu elektroniniu formatu, taip pat, esant techninėms galimybėms, duomenų subjektas turi teisę prašyti UAB „GELVORASERGEL“ persiųsti šį rinkinį kitam duomenų valdytojui, nurodydamas tokio prašymo pagrindą ar motyvaciją (duomenų perkeliamumo teisė). Toks duomenų rinkinys subjektui gali būti įprastai pateikiamas PDF arba MS Excel elektroniniu formatu, taip pat, gali būti papildomai pateikiamas ir kaip popierinio atsakymo į duomenų subjekto užklausą priedas. Duomenų perkeliamumo teisė nėra susijusi su duomenų ištrynimu;

6.7 Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

6.8 Pateikti skundą dėl savo asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus.

 UAB „GELVORASERGEL“, gavusi duomenų subjekto prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo, duomenų subjektui pateikia atsakymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. UAB „GELVORASERGEL“, motyvuotai pagrįsdama, gali pratęsti šį terminą iki 90 kalendorinių dienų, apie tai tinkamai informuodama duomenų subjektą.

 

7. Asmens duomenų gavėjai

 

Esant teisėtam duomenų teikimo pagrindui ir tikslui, galimi asmens duomenų gavėjai:

7.1 Valstybinės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pvz., teismai, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos);

7.2 UAB „GELVORASERGEL“ klientai;

7.3 UAB „Creditinfo Lietuva“;

7.4 Teisines, finansines, archyvavimo, pašto siuntimo, informacinių technologijų paslaugas teikiantys subjektai – UAB „GELVORASERGEL“ įgalioti duomenų tvarkytojai;

7.5 Kiti tretieji asmenys, turintys teisėtą interesą.

 Visi duomenų gavėjai privalo turėti teisėtą interesą duomenų gavimui ir užtikrinti tinkamai pritaikytą organizacinių ir techninių priemonių duomenų apsaugos lygį. Taip pat, prieš gaudami asmens duomenis iš UAB „GELVORASERGEL“ raštiškai įsipareigoti laikytis reikalavimo neatskleisti asmens duomenų neįgaliotiems tretiesiems asmenims (konfidencialumo principas).

 

8. Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ribų

 

8.1 UAB „GELVORASERGEL“ asmens duomenis tvarko Europos Sąjungos ribose.

8.2 Asmens duomenys išimtiniais atvejais gali būti perduoti už Europos Sąjungos teritorijos, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui arba duomenų subjektas davė sutikimą, taip pat, jeigu yra tenkinami reikalavimai dėl tinkamų apsaugos techninių ir organizacinių priemonių, patvirtintų pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679.

8.3 Šalis, nepriklausanti Europos Sąjungai, kurioje yra Asmens duomenų gavėjas, pagal Europos Sąjungos Komisijos patvirtintus kriterijus užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą.

 

9. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

 

9.1 Asmens duomenys saugomi Reglamento ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, vadovaujantis ribotumo principu – asmens duomenys saugomi tik tokį terminą ir tokia apimtimi, kiek Įmonei yra būtina, siekiant įgyvendinti Politikoje numatytus teisėtus duomenų tvarkymo tikslus. Nelikus teisėto tikslo asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys yra sunaikinami. Detalesni konkrečių asmens duomenų saugojimo terminai pateikiami Įmonės asmens duomenų apsaugos politikoje.

9.2 Įmonės tvarkomiems asmens duomenims taip pat taikomi 2011-03-09 Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymu dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų Nr. V-100 ir kitų teisės aktų nustatyti duomenų saugojimo terminai.

 

10. Profiliavimas ir automatizuoti sprendimai

 

10.1 Profiliavimasbet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu ir tai turi tiesioginių teisinių ar finansinių pasekmių tam fiziniam asmeniui.

10.2 UAB „GELVORASERGEL” nepriima jokių išimtinai automatizuotų sprendimų, taip pat, nevykdo profiliavimo. Visuose įmonės sprendimų priėmimo procesuose dalyvauja žmogus.

 

11. Tiesioginė rinkodara

 

11.1. Tiesioginė rinkodara gali būti vykdoma paštu arba elektroninės komunikacijos priemonėmis (el. paštu).

11.2.  UAB „GELVORASERGEL” tiesioginę rinkodarą vykdant paštu, tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas (Reglamento 2016/679 preambulės 47 p.) arba duomenų subjekto sutikimas. Informuoti savo klientus apie naujas paslaugas, UAB „GELVORASERGEL“ gali ir be atskiro UAB „GELVORASERGEL ” kliento sutikimo, kartu informuojant, kad UAB „GELVORASERGEL ” klientas gali bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros būdu siunčiamos informacijos gavimo (Reglamento 2016/679 21 str. 2 d.). Apie teisę nesutikti UAB „GELVORASERGEL ” klientas (duomenų subjektas) informuojamas ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant, aiškiai ir atskirai nuo kitos teikiamos informacijos.

11.3. Jeigu tiesioginė rinkodara vykdoma elektroniniu paštu, atsižvelgiant į LR Elektroninių ryšių įstatymą, įgyvendinantį ES Direktyvą dėl privatumo ir elektroninių ryšių 2002/58/EB, kuris taikomas tiek pranešimams, siunčiamiems privatiems fiziniams asmenims, tiek pasiūlymams, skirtiems juridinio asmens vadovams ar darbuotojams, turi būti aiškus UAB „GELVORASERGEL ” kliento (fizinio ar juridinio asmens) sutikimas, kuriuo jis sutinka, kad UAB „GELVORASERGELsiųstų atitinkamus pranešimus dėl savo paslaugų.

11.4. UAB „GELVORASERGEL ” klientas tinkamai informuojamas apie jo teisę bet kada atšaukti jo duotą sutikimą. Jam taip pat pateikiama UAB „GELVORASERGEL“ kontaktinė informacija, asmens duomenų tvarkymo tikslai, informacija apie asmens duomenų gavėjus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, asmens duomenų subjekto teises.

11.5.  Jeigu elektroninio pašto adresas, kuriuo UAB „GELVORASERGEL ” siunčia pranešimus dėl paslaugų, yra gautas iš paties UAB „GELVORASERGEL“ kliento (pasirašant paslaugų sutartį), išankstinis UAB „GELVORASERGEL“ kliento sutikimas nereikalingas. Tokiems UAB „GELVORASERGEL“ klientams yra suteikiama aiški ir lengvai įgyvendinama galimybė atsisakyti tokio jų duomenų naudojimo.

11.6. Galimybė nesutikti ar atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis yra aiškiai nurodoma siunčiamuose pranešimuose, yra nemokama ir lengvai įgyvendinama. Siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimus, juose yra aktyvi nuoroda arba galiojantis elektroninio pašto adresas, kuriuo duomenų subjektas (UAB „GELVORASERGEL“ klientas) galėtų išsiųsti pranešimą dėl nesutikimo, nepatirdamas papildomų nepatogumų. Kai duomenų subjektas (UAB „GELVORASERGEL“ klientas) prieštarauja jo duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, tokie duomenys toliau nebetvarkomi.

11.7. Taip pat prie visų siunčiamų pranešimų pridedama aktyvi nuoroda į šias UAB „GELVORASERGEL“ asmens duomenų tvarkymo nuostatas elektroninėje svetainėje (www.gelvorasergel.lt/privatumo-nuostatos/), kuriose duomenų subjektas gali rasti visą reikalingą informaciją apie UAB „GELVORASERGEL“ vykdomą asmens duomenų apsaugos politiką.

11.8. Elektroninių laiškų siuntimas, kurių turinys susijęs su sutarčių vykdymu, priminimas apie skolą ir kt. nelaikytinas tiesiogine rinkodara, todėl dėl tokių veiksmų iš duomenų subjektų (UAB „GELVORASERGEL“  klientų) sutikimai nėra reikalingi. Šiuo atveju asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutarties vykdymu ir/arba teisėtu UAB „GELVORASERGEL“ interesu.

 

12. Taikomos organizacinės ir techninės priemonės duomenų saugumui

 

Atsižvelgiant į Reglamento reikalavimus, UAB „GELVORASERGEL“ yra įgyvendinusi šias organizacines ir technines priemones, siekiant apsaugoti tvarkomus asmens duomenis ir iki minimumo sumažinti riziką tokių duomenų praradimui, nutekėjimui ar kitokiam duomenų tvarkymo pažeidimui:

12.1 vidinis ir išorinis duomenų šifravimas;

12.2 Reglamento 32 str. 1 d. a punkte numatyto duomenų pseudonimizacijos reikalavimo atitikmens taikymas;

12.3 duomenų nutekėjimo prevencijos programos naudojimas;

12.4 techninių-programinių priemonių, leidžiančių atkurti sąlygas ir galimybes naudotis saugomais asmens duomenimis fizinio ar techninio pažeidimo atveju, naudojimas;

12.5 darbuotojų prieigos prie tvarkomų asmens duomenų fizinė bei elektroninė kontrolė;

12.6 įvairios patekimo į įmonės patalpas apsauginės priemonės;

12.7 patvirtintos ir sertifikuotos Microsoft programinės įrangos naudojimas įmonės veikloje naudojamose technologijose, reguliarus šios programinės įrangos, antivirusinių programų atnaujinimas

Detalesnė informacija apie įmonės taikomas technines ir organizacines saugumo priemones pateikiama įmonės asmens duomenų apsaugos politikoje, jos prieduose ir kituose įmonės lokaliniuose teisės aktuose.

 

13. Duomenų apsaugos pareigūnas

 

13.1 UAB „GELVORASERGEL“ yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną (angl. „data protection officer“). Kontaktiniai duomenys: 8 (5) 273 87 80; dap@gelvorasergel.lt.

13.2 Paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas atitinka jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus, yra įsipareigojęs saugoti konfidencialią informaciją;

13.3 Duomenų apsaugos pareigūno pagrindinės funkcijos:

13.3.1 Konsultuoti UAB „GELVORASERGEL“ darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais, informuoti apie Reglamento ir kitų teisės aktų keliamus reikalavimus;

13.3.2 Bendrauti ir tinkamai reaguoti į suinteresuotų duomenų subjektų užklausimus ir pretenzijas;

13.3.3 Prižiūrėti ir kontroliuoti kaip UAB „GELVORASERGEL“ įmonėje laikomasi Reglamento reikalavimų, esant poreikiui rinkti reikiamą informaciją, atlikti auditus ir tyrimus siekiant nustatyti asmens duomenų apsaugos pažeidimus ar užkristi jiems kelią;

13.3.4 Konsultuoti dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebėti jo atlikimą UAB „GELVORASERGEL“ įmonėje;

13.3.5 Bendradarbiauti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir būti kontaktiniu asmeniu visais su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais UAB „GELVORASERGEL“ įmonėje;

13.3.6 Atsakyti į duomenų subjektų užklausas;

13.3.7. Duomenų apsaugos pareigūnas turi ir kitas teises bei pareigas, kurias numato teisės aktai bei UAB „GELVORASERGEL“ lokaliniai teisės aktai.

 

Susisiekite su mumis

Jeigu turite prašymų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kitų prašymų, klausimų, pretenzijų ar tiesiog norite išreikšti savo nuomonę, kviečiame susisiekti su mumis paspaudus žemiau esantį mygtuką ir užpildyti užklausos formą.